Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 OAZA MŁODZIEŻOWA

Oaza jest ruchem młodzieżowym działającym w Kościele Katolickim, zainicjowanym w połowie dwudziestego stulecia przez ks. F. Blachnickiego - gorącego zwolennika młodzieży i pracy z nią. Ruch ten w swych początkach wspierany był przez wiele autorytetów Kościoła m.in. papieża Jana Pawła II. Rozwijany szczególnie mocno w ciągu ostatniego dziesięciolecia przyciąga do Kościoła coraz więcej dzieci i młodzieży, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej przez studentów na rodzinach skończywszy (Domowy Kościół). Ruch ten ma w swej nazwie greckiej słowa światło - życie , są one symbolem Chrystusa, który jest Światłem i Życiem oraz jedyna droga do zbawienia.

 ZOBACZ FILM Z ZIMOWYCH REKOLEKCJI W DUSZNIKACH ZDROJU 2013

pieknoPodstawa pracy w ruchu jest formacja. Formacja, to kształtowanie swej osoby, rozwoju duchowego, wiary. Strona "techniczna" formacji są stopnie. Są one przyporządkowane do wieku uczestnika. Mówi się wiec o przechodzeniu kolejnych etapów formacji. Aby je zaliczyć należy w ciągu roku pracować we wspólnocie oazowej w parafii, czego uwieńczeniem jest wyjazd na wakacyjne rekolekcje oazowe - na oazę.

Praca w oazie w ciągu roku polega przede wszystkim na budowaniu i wzmacnianiu swej wspólnoty. Głównym tego przejawem są cotygodniowe spotkania oazowe w małych grupach formacyjnych, podczas, których animator spotyka się z uczestnikami swej grupy i prowadzi rozmowy i rozważane jest Pismo św.

inteligencjaTematyka spotkań związana jest z prawdami wiary. Animator stara się kształtować właściwe postawy swych uczestników w sprawach takich jak np. modlitwa, chrześcijańska dojrzałość, moralność chrześcijańska, a przede wszystkim daje świadectwo i przekazuje wartości, które sam przeżył. Oczywiście nie brak tu także zabawy (pogodne wieczory), wspólnego śpiewu i innych form wspólnego spędzania czasu.

Cala wspólnota oazowa, czynnie włącza się w życie Kościoła. Przygotowuje służbę liturgiczna do Mszy św., nabożeństwa, czuwania, wyjazdy do ważnych miejsc kultu religijnego.

harceRuchu tego nie określa jednak w żadnym wypadku sztywna "klasztorna" - jak niektórzy sadza - reguła. W jego skład wchodzą przede wszystkim ludzie młodzi, którzy w myśl zasady, że Pana Boga można chwalić każdą czynnością, także zabawa, śpiewem i tańcem, organizują wiele ciekawych form spędzania czasu. Nie brak wiec w oazie rajdów, ognisk, zabaw andrzejkowych czy sylwestrowych, koncertów, wycieczek, zjazdów oazowych. Naszym zadaniem jest tworzenie, wzmacnianie i ulepszanie wspólnoty, także w formie zabawy, pamiętając jednak, ze robimy to wszystko na chwale naszego Pana. 

modlitwaNa działalność ruchu składają się liczne wyjazdy, z których najważniejszym jest oaza letnia, trwająca 15 dni (każdy dzień przyporządkowany jest jednej tajemnicy różańca). Jest to forma rekolekcji, która podsumowuje całoroczna prace w parafii. Na oazach tych spotykają się ludzie z całej Polski, co z kolei buduje wspólnotę oazowa na skale znacznie szersza niż parafia czy własne miasto.

Główne zasady życia wspólnoty ŚWIATŁO - ŻYCIE określają Drogowskazy Nowego Człowieka:

 • JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.
   
 • NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
   
 • DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.
   
 • KOŚCIÓŁ - wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.
   
 • SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.
   
 • MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.
   
 • LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
   
 • ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
   
 • NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.
   
 • AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

Przygotowała: Asia Świst

zapraszamy

www.oaza.pl

www.wroclaw.oaza.org.pl

SPOTKANIA OGÓLNE: PIĄTEK GODZ. 19.00 SALKA PARAFIALNA NR 3.

MŁODZIEŻ NA POZIOMIE GIMNAZJUM I LICEUM

KONTAKT: Magdalena Kotuła 792 799 391

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław