Drukuj

 

AKCJA KATOLICKA

 

AKCJA KATOLICKA jest stowarzyszeniem wiernych świeckich, realizujących wspólnie misję Kościoła we współczesnym świecie. Wymiarem działalności kościelnej są organizacje kaloickie, a wśród nich Akcja Katolicka.

Historia powstania Akcji Katolickiej w świecie i w Polsce

Papież Pius X w trakcie swojego pontyfikatu (190 3-1914) ogłosił encyklikę „E supremi Apostolatu" inaugurując swoje urzędowanie i Akcję Katolicką. Czas jej ukazania (9.10.1903) nie był przypadkowy. W tym bowiem dniu Kościół wspominał Św. Franciszka z Asyżu, który później został ogłoszony patronem Akcji Katolickiej we Włoszech.

Pius X dał w tej encyklice pierwszą wyraźną wykładnię istoty Akcji Katolickiej, choć tego pojęcia jeszcze tu nie użył. Już na pierwszych kartach dokumentu znalazły się znamienne słowa, które zapowiadały nową epokę w dziedzinie zaangażowania katolików świeckich w misję duszpasterską Kościoła. Papież pisał „Postawiliśmy sobie za zadanie swego pontyfikatu w Chrystusie wszystko odnowić (Ef 1.10), by widocznie był wszystkim i we wszystkich Chrystus (Kol 3.11). Co leżało u podłoża hasła papieskiego, które zapowiadało nowy program działania Kościoła?

Niewątpliwie były nimi niepokojące Piusa X zjawiska w ówczesnym świecie. W dziedzinie światopoglądowej i w postawach ludzi. Papież zwraca więc w encyklice uwagę na częste przypadki lekceważenia Boga i Jego przykazań, na niebezpieczeństwo zagrażające wierze i kościołowi i wskazuje przyczyny tych zjawisk: „każdy rozumny człowiek wie w jakim celu toczy się walka ludzi przeciwko Bogu. Człowiek nadużywając swej wolnej woli może pogwałcić przykazania i prawa Stwórcy, lecz Bóg zawsze zwycięża. Skutecznym sposobem naprawy mentalności i postaw ludzkich jest według Piusa X powrót do Boga i budowanie codziennego życia na tym fundamencie, którym jest Chrystus. Papież pisze: „Przywiedzenie z powrotem ludzkości do tronu majestatu Boga uda się nam, przy naszych największych wysiłkach. tylko przez Jezusa Chrystusa. W walce o prawa Królestwa Bożego na ziemi Pius X widział obok duchowieństwa, także katolików świeckich. Dlatego do pasterzy Kościoła mówił: Nie mamy na myśli, abyście w trudnym Waszym zadaniu odnowienia ludzkości w Chrystusie Wy, ani Wasze duchowieństwo nie mieli mieć pomocników. To przecież Bóg powierzył każdemu troskę o bliźniego swego. Dlatego też nie tylko ci, którzy poświęcili się sprawom duchowym, lecz wszyscy wierni winni współdziałać dla sprawy Boga i dusz, jednakowoż nie każdy na swoją rękę i wedle swego zapatrywania, lecz zawsze wedle wskazówek: i poleceń biskupów. Albowiem przewodnictwo, nauczanie, kierownictwo w Kościele powierzono tylko Wam, abyście kierowali Kościołem Boga (Dz.20.28)”. W tych słowach papież jasno określił warunki i zasady włączania katolików świeckich przez hierarchię kościelną w misję duszpasterską Kościoła oraz rozwijaniu wszelkich inicjatyw grupowych, a nawet indywidualnych. W obu tych przypadkach kładł duży nacisk na posłuszeństwo laikatu wobec władzy duchownej, która kieruje życiem i działaniem Kościoła. I te właśnie wskazania stanowiły pierwsze fundamenty dla nowej organizacji kościelnej, zwanej „Akcją Katolicką".

Pius X zmarł 20.08.1914, został pochowany w krypcie pod Bazyliką Św. Piotra. Napis na jego grobie głosi „Papież Pius X, bogaty i biedny zarazem, łagodny i pokorny w sercu, silny w obronie katolickiej wiary, zatroskany, by wszystko w Chrystusie odnowić". W roku 1954 został ogłoszony świętym. Nadal aktualnie dla misji ewangelizacyjnej Kościoła i dla Akcji Katolickiej pozostaje Jego słynna, ponadczasowa dewiza INSTAVRAE OMNIA IN CHRISTO - Odnowić wszystko w Chrystusie.

Czym jest Akcja Katolicka w ujęciu Piusa X?

Papież w encyklice stwierdza „całość wszystkich tych dziel, których głównymi szermierzami są katolicy świeccy .... Stanowi to, co zwykło nazywać się tak szlachetnie: Akcja Katolicka. Akcja ta zawsze przychodziła z pomocą Kościołowi, a Kościół zawsze ją blogoslawił i życzliwie przyjmowal, chociaż różnie się ona objawiała i w różnych epokach. Celem i zadaniem Akcji Katolickiej jest „odnowić wszystko w Chrystusie!" Odnowić w Chrystusie nie tylko to, co bezpośrednio odnosi się do Jego Boskiego posłannictwa, którym jest prowadzenie dusz do Boga. ale także to (...), co samorzutnie wynika z jego posłannictwa, a mianowicie: cywilizacja chrześcijańska w całości wszystkich czynników, które się na nią składają w każdym z nich!

Akcja katolicka faktycznie powołana została przez papieża Piusa XI w 1928 r.

W Polsce stowarzyszenie zawiązało się w 1930 r. W ciągu niespełna 10-ciu lat swojej działalności AK stała się silnym ruchem skupiającym, zarówno inteligencję katolicką, jak i licznych przedstawicieli rzemieślniczych i chłopskich. Już przed wybuchem II wojny liczyła około 750 000 członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo „Ruch Katolicki”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce został wybrany Św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Działalność AK zostaje przerwana wybuchem II Wojny Światowej. Po wojnie władze komunistyczne nie dopuszczają do jej reaktywacji po roku 1945. Staje się to możliwe dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Papież Jan Paweł II w dniu 12.01.1993 r. wzywa biskupów polskich przebywających z wizytą Ad limina Apostolorum do stworzenia warunków do tego, aby Akcja Katolicka na nowo ożyła.

Obecnie Akcja Katolicka w Polsce liczy blisko 30 000 członków, skupionych w ok. 1850 oddziałach parafialnych. Akcja katolicka nie jest obojętna żadnej dziedzinie życia. Do wszystkich chce wprowadzi zasady ewangeliczne. Dziś jednak w dobie pogłębiającej się laicyzacji i biedy najpilniejszą potrzebą jest troska o rodzinę oraz o najbiedniejszych i bezrobotnych. Akcja katolicka pogłębia formację chrześcijańską swoich członków i przysposabia ich do misji apostolskiej w świecie. Bowiem do działań apostolskich potrzebne są nic tylko struktury organizacyjne, ale nade wszystko pomoc od Boga i wewnętrzne z nim zjednoczenie.

30/31.12.1994 - powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski Zespołu Studialnego ds. AK

2.05.1996 - Prymas Polski powołuje AK w Polsce oraz zatwierdza jej statut.

 

Cele i zadania Akcji Katolickiej dziś

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Przyjęcie do AK poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. Członkiem AK nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwal ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice. Można przyjąć każdego, z zachowaniem, że jest katolikiem. Ma sprawdzony stosunek do Kościoła, bezkonfliktowy i nastawiony na chęć przynależności do stowarzyszenia jakim jest AK. Akcja Katolicka prowadzi pracę nad uświęceniem jej członków i w tej perspektywie podejmuje wszelkie działania, też budowanie i rozwijanie królestwa Bożego na Ziemi. Akcja Katolicka jest głównie akcją ewangelizacyjną - Nową Ewangelizacją Akcja katolicka chce doprowadzić człowieka do Chrystusa poprzez nauczanie go współżycia z Nim i życia dla Niego w każdym momencie i w każdej sytuacji.

 

Akcja Katolicka w naszej parafii

W naszej parafii istnieje i działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej od 1998 r.

POAK powołany został na zebraniu założycielskim w dniu 06.09.1998. Inicjatorem powołania był entuzjasta stowarzyszenia ksiądz prałat Czesław Majda, a stworzeniem struktur stowarzyszenia w parafii zajął się Pan Michał Jarosz.

Zebranie założycielskie reprezentowało 15 uczestników tj. parafian z naszego osiedla Wrocław - Gądów. Zebranie prowadził wspólnie ksiądz prałat wraz z prezesem Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Metropolii Wrocławskiej Panem inż. Eugeniuszem Kaźmierczakiem. Po wprowadzeniu i wyczerpujących informacjach o celach i zadaniach Al:cji Katolickiej. przeprowadzono wybór 2 kandydatów na Prezesa POAK. Ostatecznie dekretem Metropolity Wrocławskiego Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza Nr 4/98 powołany został POAK przy parafii p.w. Św. M. M. Kolbego. Na Asystenta Kościelnego powołany został Ks. Prałat - proboszcz parafii Czesław Majda, a dekretem Jego Eminencji Ks. kard. Henryka Gulbinowicza znak 1925/98 z. dnia 14.10.1998 na wniosek Księdza prałata - proboszcza parafii prezesem mianowany został Pan Leon Hetmański, a zastępcą został Pan Bolesław Stembalski. Na pierwszym spotkaniu wybrano skarbnika Pana Krzysztofa Marszałka i sekretarza Pana Andrzeja Januszewskiego.

Ksiądz prałat Czesław Majda jako Asystent kościelny Akcji Katolickiej zawsze towarzyszy i jest wielkim wsparciem dla naszego oddziału we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Dzięki jego doświadczeniu, podpowiedziom i wspieraniu naszych działań czujemy jego duchowe kierownictwo i za to wielkie mu Bóg zapłać. Życzymy mu wszelkiego dobra i opieki Bożej tak w życiu osobistym, jak i posłudze kapłańskiej.

Czas trwania pierwszej kadencji POAK trwał 5 lat, po zmianie statutu krajowego od roku 2003 zmniejszono do lat 3.

Nasz POAK trwa już II kadencję z tym samym składem zarządu dokonanym na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 16.06.2003 r. Od chwili powołania Akcji Katolickiej w naszej parafii była ofiarna chęć ożywienia życia parafialnego poprzez wielorakość działań z uwzględnieniem podstawowej hierarchii celów i zadań obowiązujących w AK i jej statucie. Grupa inicjatywno-założycielska obrała drogę 2 celów na ten czas:
Pragnienie przynależności do AK,
Przygotować osoby w niej uczestniczące do aktywnego prezentowania idei katolickich i społecznej nauki Kościoła wraz z formacją religijną i jej członków.

POAK przez 8 lat swego zaistnienia w znaczącej większości realizował to założenie. Prawie cała społeczność naszego kościoła wie o istnieniu Akcji Katolickiej w parafii.

Nasz POAK ma dzisiaj największą ilość absolwentów ukończonych studiów społecznych przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Z naszego oddziału było też znacząco dużo delegatów na I Kongres AK w Poznaniu w roku 2001 tj: Leon Hetmański, Bolesław Stembalski, Krzysztof Marszalek. Te trzy osoby zostały wyróżnione otrzymaniem pierścieni milenijnych nadanych przez Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej z okazji 1000-­lecia istnienia biskupstwa Wrocławskiego.

Członkowie POAK mają udział w fundacji witraży, krzyża misyjnego, kaplicy MBNP. Naszych członków corocznie widzą parafianie w swoich mieszkaniach z opłatkami. Jesteśmy mocno zaangażowani w pomoc przy zbieraniu na tacę. Żadne uroczystości w ciągu roku nie odbywają się bez naszego udziału. a już szczególnie w Boże Ciało i Zielone Święta. To nasza parafia za swoją ewidentną widoczność została w ramach Metropolii wyróżniona i u nas odbyło się przedkongresowe spotkanie wszystkich oddziałów z Archidiecezji z udziałem Krajowego Asystenta ks. biskupa Piotra Jareckiego. Jedni z pierwszych w- Archidiecezji zadbaliśmy o sztandar POAK, sponsorowany przez Pana Krzysztofa Marszałka. We władzach AIAK naszym przedstawicielem jest Pan Leon Hetmański, który pełni tam funkcję sekretarza. Wielu naszych członków nie ogranicza się li tylko do pracy w POAK, ale też pełni funkcje w innych grupach i tak: Pan Krzysztof Marszałek jest przewodniczącym Rady Parafialnej, Pan Bolesław Stembalski pełni funkcję Przewodniczącego Caritas, Pani Zofia Fajkowska jest prezeską kółka poetyckiego „Źródło", które jest kuźnią twórczości poetyckiej na terenie parafii. Uczestniczyliśmy w wielu pielgrzymkach indywidualnych jak i zbiorowych w tym do Rzymu, Ziemi Świętej, Fatimy, Lourd, Częstochowy, Barda, Lichenia i innych sanktuariów w Polsce.

Odnosząc się do osiągnięć i postaw poszczególnych członków POAK należy stwierdzić, że wielu z nich minionym okresie dało ewidentne dowody swojej odpowiedzialności i zaangażowania wyrażonych w religijności, ofiarności i zachowaniach etyczno-moralnych. Na wyróżnienie zasługują: Pan Krzysztof Marszałek, Bolesław Stembalski, Państwo Maria i Waldemar Golubowie, Pan Bernard Kamiński, Andrzej Januszewski, Jerzy Radzik, Krzysztof ­Rybak, Adam Ruta. Lucjan Łakomy, Ewa Bahr, Joanna Wróbel Wanda Plachimowicz, Anna Kiliańska, i inni. Ich dotychczasowe zachowanie, postawa chrześcijańska i ofiarność przyczyniają się do naśladownictwa i autorytetu AK w naszej parafii.

Bylibyśmy nieuczciwi mówiąc tylko o sprawach pozytywnych. Przyznajemy, że mamy niedociągnięcia w zakresie:

Ale to nie może przesłaniać naszych pozytywów i wielkiej ofiarności poszczególnych członków jak i całego Zarządu. Chcielibyśmy nawiązać większą łączność pomiędzy nami a młodzieżą i starszymi by razem realizować wytyczone cele.

Dziś Akcja Katolicka świadoma powierzonego jej szczególnego zadania w hierarchicznym apostolstwie Kościoła wielbi Boga za dar swego istnienia. Wyraża wdzięczność Słudze Bożemu -Janowi Pawłowi II i Episkopatowi Polski za jej reaktywowanie.

Dziękuje Papieżowi Benedyktowi XVI za troskę o jej duchowość i program działania, okazaną w przemówieniu do biskupów polskich podczas ich wizyty „ad limina Apostolorum" w dniu 26.XI.2005 r. Wyrazem tego uwielbienia Boga i wdzięczności Kościoła za dzieło Akcji Katolickiej niech będzie i nasza praca w POAK, która ukazuje nasze poczynania i dokonania na rzecz parafii, jej rozkwitu z nutą nadziei na dobre owoce w przyszłości. Daj też Dobry Boże, aby nas było więcej rozumiejących konieczność obecności we wspólnocie, jaką jest Akcja Katolicka.

Opracował:
Leon Hetmański